Vedtægter

Klubbens navn

Wild Tigers

Adresse
Wild Tigers
Farum Park 2
3520 Farum

Klubben er beliggende i Farum Kommune.

Foreningens formål

§ 1.

Klubben er en fri upolitisk forening der har til formål: 

  • at skabe grundlag for et stærkt sammenhold blandt alle personer med interesse for fodboldspillet i FC Nordsjælland
  • at udbrede kendskabet til fodboldkulturen og fodboldspillet generelt gennem arrangementer så som busture, møder, fællesaftener, foredrag, fester m.v. for børn og voksne i alle aldre.
  • at være et stabilt og engagerede publikum der aktivt arbejder imod vold og racisme før, under og efter fodboldarrangementer.

Medlemmernes pligter og rettigheder.

§ 2.

stk. 1 Som medlem kan optages enhver person over 0 år.

stk. 2 Bestyrelsen er berettiget til efter eget skøn, at nægte en person optagelse i klubben, hvis der er en formodning om, at ansøgeren vil modarbejde klubbens formål.

Nægtes en person optagelse i klubben, kan denne indbringe afvisningen for første ordinære generalforsamling.

§ 3.

stk. 1 Ved optagelse i klubben betaler ethvert medlem ét års kontingent. Optages et medlem i perioden 1.1. – 30.6 betales fuldt kontingent, ved optagelse i perioden 1.7. – 31.12 betales reduceret kontingent fastsat af bestyrelsen.

stk. 2 Medlemmerne modtager, som kvittering for betalt kontingent, et medlemskort.
Kortet skal forevises på forlangende og giver adgang til klubben og dennes arrangementer.

stk. 3 Kontingent fastsættes af bestyrelsen for indeværende regnskabsår.

§ 4. Årskontingentet betales senest 1. februar, da man ellers mister sine medlemsrettigheder for det kommende år.

§ 5. Lovlig udmeldelse af klubben skal ske skriftlig med mindst én måneds varsel til udløbet af et regnskabsår.

§ 6.

stk. 1 Generhvervelse af medlemsrettigheder kan kun finde sted efter regler for nye medlemmer.

stk. 2 Medlemmer, der er slettet på grund af skyldig kontingent, skal forinden optagelse finder sted, betale disse.

§ 7.

stk. 1 Et medlem, der handler i strid med klubbens love eller optræder på en for foreningen uværdig eller skadelig måde, kan ekskluderes af klubben.

Beslutning om eksklusion af et medlem træffes af bestyrelsen, hvis afgørelse dog for at have gyldighed skal godkendes af den førstkommende ordinære generalforsamling.

stk. 2 Forud for generalforsamlingen, hvor afgørelsen træffes, skal det pågældende medlem være underrettet om, at forslag om eksklusion vil blive behandlet. Medlemmet skal have lejlighed til at udtale sig samt deltage i afstemningen.

En eksklusion af et medlem kan kun hæves af generalforsamlingen, der også fastsætter betingelserne herfor.

Klubbens ledelse.

§ 8.

stk. 1 Klubben ledes af en bestyrelse bestående af Formand, Næstformand, Kasserer og 2 til 4 bestyrelsesmedlemmer, alle med stemmeret.

stk. 2 Af bestyrelsens medlemmer vælges 5 pladser for to år ad gangen og op til to pladser for et år ad gangen. 

I ulige år vælges formand og 1 bestyrelsesmedlemmer for to år. 

I lige år vælges næstformand, kasserer og to bestyrelsesmedlemmer alle for to år. 

Hvert år vælges op til to bestyrelsesmedlemmer for et år.

stk. 3 Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der på det givne tidspunkt er personlig myndig og som har været medlem af klubben i mindst 6 måneder.

stk. 4 Afgår Formand, Næstformand eller Kasserer i valgperioden, indkalder den øvrige bestyrelse til et ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen konstituerer sig.

stk.5 Et konstitueret bestyrelsesmedlem sidder til førstkommende ordinære generalforsamling, hvor der foranstaltes valg til posten.

stk. 6 Stiller et bestyrelsesmedlem op til en anden tillidspost i bestyrelsen, end den han er valgt til, skal han stille sit mandat til rådighed på generalforsamlingen.

 § 9.

stk 1 Bestyrelsen bestemmer selv, indenfor lovenes rammer, sin forretningsorden og måde for udøvelsen af sin virksomhed. Formanden varetager klubbens daglige ledelse, og indkalder til de nødvendige bestyrelsesmøder.

stk 2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen, hvoriblandt Formand eller Næstformand er til stede. Står stemmerne lige, er det Formandens og i dennes fravær Næstformandens stemmer, der er afgørende.

stk. 3 Bestyrelsen konstituere sig med én sekretær der føre en protokol over de af bestyrelsens førte forhandlinger.

stk. 4 Alle bestyrelseshverv er ulønnede. Nødvendige udgifter dækkes efter regler fastsat af generalforsamlingen.

Klubbens Regnskab.

§ 10.

stk. 1 Klubbens regnskabsår går fra  1. januar til 31. december.

stk. 2 Klubbens regnskab føres af Kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister

Stk. 3 Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 4 Kassereren står for varetagelse af foreningens formue, herunder indkassering af kontingent samt betaling af regninger. Kassereren kan råde over foreningens konti, herunder betalingskort og netbank til foreningens konti, samt indgå aftale herom.

Stk. 5 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 11.

stk. 1 Klubbens regnskab revideres af en revisor.

stk. 2 På ordinær generalforsamling vælges 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

stk. 3 Valgperioden er 2 år. Revisoren vælges de ulige år og revisorsuppleanten vælges de lige år.

stk. 4 Den valgte revisor er pligtig til at kontrollere, mindst 1 gang årlig, at der bliver ført et let overskueligt regnskab. Der foretages, efter eget skøn, eet eller flere uanmeldte eftersyn af kassebeholdningen, bank- og girokonti.

stk. 5 Det reviderede regnskab bør foreligge færdig og underskrevet af revisoren 2 uger for generalforsamlingen.

Generalforsamlingen

§ 12.

stk. 1 Generalforsamlingen er Klubbens øverste myndighed i alle henseender.

stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes én gang årlig indenfor tidsrummet 1. februar til 28. februar.

stk. 3 Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel ved annoncering og med dagsorden ifølge forretningsorden for generalforsamling.

§ 13.

stk. 1 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

stk. 2 Forslag, som ønskes behandlet på ordinær generalforsamling, skal være Formanden i hænde senest 8 dage før mødets afholdelse.

§ 14.

stk. 1 Stemmeret har alle medlemmer der på det givne tidspunkt er 16 år og derover og som har været medlem i mindst 3 måneder.

stk. 2 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 15.

stk. 1 Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

stk. 2 Ændringer i klubbens love kan kun foretages på ordinær generalforsamling og hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for. 

stk. 3 Skriftlig afstemning foretages, hvis mindst 5 medlemmer begærer dette.

stk. 4 Til at forestå eventuelle afstemninger på generalforsamlingen, vælges et stemmeudvalg på mindst 3 personer.

§ 16.

stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, enten når bestyrelsen finder det fornødent, eller hvis 25% af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen, med skriftlig forslag om, hvad der ønskes behandlet.

Et sådan forslag må ikke være en lovændring eller stride mod klubbens formål.

stk. 2 Ekstraordinær generalforsamling skal af Formanden indkaldes senest 14 hverdage efter lovlig begæring herom og med mindst 8 dages varsel.

Forretningsorden for generalforsamling.

§ 17.

stk. 1 Klubbens generalforsamling ledes af en på mødet valgt dirigent.

stk. 2 Dirigenten vælges ved håndsoprækning. Den først foreslåede sættes først under afstemning. 

§ 18.

stk. 1 Dirigenten skal upartisk lede forhandlingerne, retlede talerne og læse forslagene op, inden de kommer til afstemning.

stk. 2 Dirigenten skal give talerne ordet i den rækkefølge, de er indtegnede. Forslagsstilleren kan dog forlange ordet som sidste taler.

stk. 3 Ændringsforslag skal under afstemning, før der stemmes om hovedforslaget.

stk. 4 Dirigenten har ret til, når en taler ikke holder sig til den foreliggende sag, efter en påmindelse derom, at fratage denne ordet.

§ 19.

Ordinær generalforsamling afholdes efter følgende dagsorden:

  1. Valg af stemmeudvalg
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Regnskab
  4. Lovændringer
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg efter lovene
  7. Eventuelt

Særlige bestemmelser.

§ 20.

stk. 1 Nedlæggelse af klubben kan kun ske på en ekstraordinær generalforsamling.

stk. 2 Begæring og indkaldelse skal ske efter lovenes § 17.

stk. 3 Klubben kan kun nedlægges såfremt mindst 2/3 dele af de tilstedeværende medlemmer stemmer herfor.

stk. 4 Ophæves klubben tilfalder alle dens midler Farum Boldklub ungdomsafdeling.